Natječaj

Monografija

Piše
Profico
08.06.2022.

EMODnet je Europska promatračka i podatkovna mreža o moru koju je 2009. godine pokrenula Glavna uprava Komisije za pomorstvo i ribarstvo Europske unije (DG MARE). EMODnet je dio strategije Plavog rasta i Pomorsko znanje 2020 (Marine knowledge 2020), a njegova je glavna zadaća osigurati laku dostupnost europskih podataka o moru i njihovu interoperabilnost bez ograničenja upotrebe.

EMODnet čini konzorcij organizacija koje pružaju pristup podacima o moru u Europi putem središnjeg portala i sedam tematskih portala temeljenih na slijedećim disciplinama:

    u003cliu003eBatimetrijau003c/liu003eu003cliu003eBiologijau003c/liu003eu003cliu003eKemijau003c/liu003eu003cliu003eGeologijau003c/liu003eu003cliu003eLjudske aktivnostiu003c/liu003eu003cliu003eFizikau003c/liu003eu003cliu003eStaništa na morskom dnuu003c/liu003e

Dodatno je organiziran poseban portal „EMODnet Data Ingestion“ za unos podataka o moru i drugih potencijalnih pružatelja usluga koji nisu članovi konzorcija. Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita izravno sudjeluje u prikupljanju i provjeri kvalitete podataka te njihovoj dostavi u sklopu tematskih mreža Chemistry, Biology i Data Ingestion, a neizravno i tematske mreže EMODnet Physics.

u003cstrongu003eCilj EMODnet Chemistry tematske mrežeu003c/strongu003eu003cbru003eGlavni cilj EMODnet tematske mreže je pružiti interoperabilne, visokokvalitetne i javno dostupne podatke i proizvode vezane za kakvoću morske vode, a koji obuhvaća dvije najvažnije aktivnosti:u003cbru003eprikupljanje, provjeru valjanosti podataka i jamčenje pristupa podatcima o onečišćenju mora iu003cbru003eizradu i objavljivanje odgovarajućih podatkovnih proizvoda na mrežnom portalu EMODnet Chemistry.u003cbru003eTematski portal EMODnet Chemistry prikuplja i objavljuje podatke o eutrofikaciji i zakiseljavanju mora te onečišćenja morskim otpadom koji su važni za dostizanje ciljeva predviđenim Okvirnom direktivom o morskoj strategiji Europske unije (ODMS) i globalnim klimatskim promjenama.u003cbru003ePodaci su na portalu objedinjeni po pojedinim grupama parametara u morskoj vodi, sedimentu i bioti.u003cbru003eEMODnet Chemistry tematska mreža trenutno pokriva šest glavnih europskih morskih područja: Arktički ocean (Norveško more uključujući Barentsovo more), Baltičko more, sjeveroistočni Atlantski ocean (Keltsko more, Iberijska obala i Biskajski zaljev, Makaronezija), Sjeverno more, Crno more i Sredozemno more u sklopu kojega Jadransko more najdublje zadire u europsko kopno.

Detaljne informacije o EMODnet Chemistry tematskoj mreži (opće informacije, pristup podatcima i proizvodima te njihovo preuzimanje, promidžba i pomoć u korištenju) dostupne su na mrežnom portalu:u003cbru003eu003ca href=u0022https://www.emodnet-chemistry.eu/u0022u003ehttps://www.emodnet-chemistry.eu/u003c/au003e

Na portalu korisnici mogu pronaći osim podataka i proizvoda i druge informacije kao što su:

    u003cliu003eSmjernice koje uključuju tehničke dokumente, kao što su specifikacije i korisnički priručnici, koji detaljno objašnjavaju aktivnost EMODnet Chemistry;u003c/liu003eu003cliu003eIzvještaje EU koji uključuje sve dokumente, koji opisuju rad EMODnet Chemistry tematske mreže, koji se povremeno dostavljaju Tajništvu EMODnet-a i DG MARE;u003c/liu003eu003cliu003eIzvješća s projektnih sastanaka koji uključuju konferencije i radionice, koje uglavnom uključuju EMODnet Chemistry partnere u aktivnostima poput revizije napretka i postavljanja prioriteta za budući razvoj ove tematske mreže u okviru glavne EMODnet mreže. Ovi sastanci su također posvećeni provjeri različitih tehničkih aspekata važnih za operativnost mreže.u003c/liu003e

ODMS – Okvirna direktiva o morskoj strategiji je jedna od vrlo važnih direktiva vezanih za zaštitu morskog prostora Europske unije. Odvija se u šestogodišnjim ciklusima s glavnim ciljem za dostizanje dobrog stanja morskog okoliša (GES) i njegovo očuvanje. Odgovarajući kriteriji i pokazatelji stanja morskog okoliša su definirani na temelju 11 kvalitativnih deskriptora.u003cbru003eOdređivanje ovih deskriptora zahtijeva veliki izbor usklađenih, visokokvalitetnih, dostupnih podataka i informacija. Tematska mreža EMODnet Chemistry daje značajan doprinos za određivanje ODMS deskriptora 5 (eutrofikacija), 8 (kemijsko onečišćenje), 9 (zagađivači u morskim plodovima) i 10 (morski otpad).

Novosti

General
|
08 lipnja, 2022
Projekt ARIEL PLUS
Događaji
|
08 lipnja, 2022
Atlas egzotičnih riba u Mediteranu
General
|
08 lipnja, 2022
FAIRSEA
Natječaj
|
08 lipnja, 2022
Natječaj