Pravo na pristup informacijama

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:

dr. sc. Živana Ninčević Gladan

ravnateljica

Tel:021408002

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu Instituta da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Institutu.

Ako je zahtjev podnesen usmeno (u prostorijama Instituta, svakim radnim danom od 10:00 – 14:00 sati) ili putem telefona (021408002), sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije (), smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi (Institut za oceanografiju i ribarstvo, Šetalište Ivana Meštrovića 63, 21000 Split), podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Pravo na pristup informacijama može se ostvariti i slanjem popunjenog obrasca Zahtjev za pristup informacijama na e-mail:  ili na adresu: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Šetalište Ivana Meštrovića 63, 21000 Split

Obrasci zahtjeva za pristup informacijama i zahtjeva za dopunu i ispravak informacije mogu se pronaći na mrežnoj stranici Povjerenika za informiranje, na poveznici

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Institut će omogućiti pristup informacijama davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:

neposrednim davanjem informacije,

davanjem informacije pisanim putem,

uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,

dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,

na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači, informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev, odnosno na najekonomičniji način.

Kriteriji te drugi pravni propisi koji se odnose na upravno područje prava na pristup informacijama mogu se pronaći na poveznici