Natječaj - Stari

Znanstveni suradnik i viši asistent

13.02.2023.

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje

NATJEČAJ
za zapošljavanje

  1. na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik u području prirodnih znanosti, polje geofizika, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za fiziku mora;
  2. na suradničko radno mjesto viši asistent u području prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme od 4 godine, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za fiziku mora.

Kandidati trebaju ispunjavati kriterije propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (za radno mjesto pod 1.) i Pravilnikom o uvjetima za izbor na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta Instituta za oceanografiju i ribarstvo (https://acta.izor.hr/wp/o-institutu/dokumenti/).
Uz prijavu na natječaj se prilaže:

  • životopis
  • preslika diplome o završenom odgovarajućem doktorskom studiju ili rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one kandidate koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
  • popis radova te opis znanstvene i stručne djelatnosti
  • dokaze o ispunjavanju zakonskih kriterija, kriterija propisanih Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (za radno mjesto pod. 1) i kriterija Instituta za oceanografiju i ribarstvo
  • dokaz o državljanstvu
  • dokaz o upisu u Upisnik znanstvenika – matični broj znanstvenika (za radno mjesto pod 1.).

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Pozivaju se osobe iz članka 48. stavaka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata da dostave dokaze iz članka 49. stavka 1. istog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju: (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).
Prijave i dokazi o ispunjavanju kriterija podnose se u elektroničkom obliku u jednom cjelovitom dokumentu u PDF-u na e-adresu: u roku od 30 dana od objave natječaja. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Instituta za oceanografiju i ribarstvo www.izor.hr.

Rezultati natječaja:

Na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik u području prirodnih znanosti, polje geofizika u Laboratoriju za fiziku mora izabrana je dr. sc. Natalija Dunić.

Na suradničko radno mjesto viši asistent u području prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti u Laboratoriju za fiziku mora izabrana je dr. sc. Petra Zemunik.

Institut za oceanografiju i ribarstvo

Novosti

Natječaj - Stari
|
16 siječnja, 2023
Viši asistent
Natječaj - Stari
|
20 prosinca, 2022
Stručni suradnik/stručni savjetnik/voditelj baze podataka
Natječaj - Stari
|
14 prosinca, 2022
Stručni suradnici
Natječaj - Stari
|
10 rujna, 2022
Tehnički suradnik – mornar-kuhar