Upravno vijeće

Članovi Upravnog vijeća

Predsjednik Upravnog vijeća:

mr. sc. Goran Kolarić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Članovi Upravnog vijeća:

izv.prof. dr. sc. Damir Kovačić, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
Hrvoje Puljiz, Hrvatska akademska istraživačka mreža, CARNET
dr. sc. Mladen Šolić, Institut za oceanografiju i ribarstvo
dr. sc. Leon Grubišić, Institut za oceanografiju i ribarstvo

Dokumentacija

Poslovnik o radu Upravnog vijeća
Poslovnik o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Upravnog vijeća

Javnost rada

Rad Upravnog vijeća je javan. Pravo neposrednog uvida u rad Vijeća može se ostvariti prisustvovanjem na sjednicama. Zbog prostornih uvjeta, na sjednicama Vijeća mogu prisustvovati najviše dvije zainteresirane osobe. Svoj dolazak obavezno je najaviti najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice na e-mail:   ili putem telefona na broj tel: 021408014. Upravno vijeće nije dužno osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Pozivi na sjednice Vijeća

Zapisnici sa sjednica Vijeća