Istraživački rad

Procjena rizika za okoliš od policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAH) u sedimentima duž istočne obale Jadrana

11.01.2023.

Policiklički aromatski ugljikovodici (PAH-ovi) su skupina organskih onečišćivača izrazito stabilne aromatske strukture i slabe topljivosti u morskoj vodi. Nakupljaju se u morskom sedimentu gdje se zadržavaju dugo vremena. Zbog dokazanih svojstava mutagenosti i kancerogenosti, rasprostranjenosti u okolišu i postojanosti na razgradnju,  16 PAH spojeva uvršteno je na listu prioritetnih onečišćivača od strane američke agencije za zaštitu okoliša –  USEPA; a također se navode u Okvirnoj direktivi o morskoj strategiji – ODMS (2008/56/EZ), Okvirnoj direktivi o vodama – ODV (2000/60/EZ), te u UNEP/MEDPOL programu.

U okviru HRZZ projekta MARIPLAN, naš Laboratorij za kemijsku oceanografiju i sedimentologiju, proveo je istraživanje o masenim udjelima PAH-ova u sedimentu i akutnoj toksičnosti sedimenta na 24 lokacije u Jadranskom moru. Dobiveni rezultati objavljeni su u znanstvenom radu u časopisu Acta Adriatica. -> https://acta.izor.hr/ojs/index.php/acta/article/view/1206

U nedostatku nacionalnih kriterija za procjenu kvalitete sedimenta, izmjereni maseni udjeli PAH-ova u sedimentu uspoređeni su sa smjernicama za procjenu kvalitete sedimenta koje su razvile Američka agencija za oceane i atmosferu NOAA, Kanadsko vijeće ministara okoliša CCME;  te OSPAR komisija za sjeverno-istočni Atlantik. Stvarna akutna toksičnost sedimenta određena je primjenom biološkog testa u kojem se prati smanjenje intenziteta bioluminiscencije bakterija nakon izlaganja ekstraktima sedimenta.

Rezultati dobiveni primjenom različitih smjernica uspoređeni su s rezultatima o stvarno izmjerenoj akutnoj toksičnosti ekstrakata sedimenta kako bi se utvrdila mogućnost primjene smjernica u području Jadranskog mora. Prema primijenjenim smjernicama, visok rizik za okoliš određen je za sve lokacije u Šibenskom zaljevu; za jednu postaju u Kaštelanskom zaljevu, smještenu u blizini industrijske luke Split; te za dvije postaje u priobalju: obalno područje Zadra i Dugog rata (Omiš). Rezultati analiza akutne toksičnosti sedimenta razlikuju se od rezultata dobivenih primjenom smjernica za procjenu potencijalne toksičnosti sedimenta, posebno u slučaju primjene  NOAA smjernica koje značajno podcjenjuju rizik za zdravlje morskih organizama. Analizom korelacije između masenih udjela specifičnih grupa PAH-ova u sedimentu i akutne toksičnosti sedimenta, utvrđena je jaka povezanost toksičnosti sa skupinom PAH-ova koji u svojoj strukturi sadrže atom sumpora (S-PAH), što upućuje da je pri budućim procjenama stanja sedimenta u Jadranskom moru potrebno uključiti što veći broj PAH spojeva a posebno S-PAH-ove.

Novosti

Istraživački rad
|
24 travnja, 2024
Objavljena analiza budućih trendova rasta školjkaša
Istraživački rad
|
21 veljače, 2024
Koliko se u školama uči o moru?
Autori fotografije: Jakica Njire, Jasna Arapov i Natalia Bojanić
Istraživački rad
|
28 studenoga, 2023
Prvi nalaz strane vrste trepetljikaša Rhizodomus tagatzi u Jadranskom moru
Istraživački rad
|
13 listopada, 2023
Hrvatsko-Francuska suradnja na analizama ljuštura školjkaša s Antarktika