Natječaj - Stari

Natječaj

15.11.2023.

Institut za oceanografiju i ribarstvo objavljuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje

1.na znanstveno radno mjesto – znanstveni suradnik u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje interdisciplinarne prirodne znanosti, jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za kemijsku oceanografiju i sedimentologiju mora;

2.na znanstveno radno mjesto – znanstveni suradnik u znanstvenom području biotehničkih znanosti, znanstveno polje poljoprivreda, jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za akvakulturu;

3.na znanstveno radno mjesto – znanstveni suradnik u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo, jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom;

4.na suradničko radno mjesto – viši asistent u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija, jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme od dvije (2) godine i šest (6) mjeseci, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za ribarstvenu biologiju i gospodarenje pridnenim i pelagičnim naseljima.

Kandidati trebaju ispunjavati kriterije propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (za radno mjesto pod 1., 2. i 3.) i Pravilnikom o uvjetima za izbor na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta Instituta za oceanografiju i ribarstvo koji se nalazi na mrežnim stranicama Instituta (https://galijula.izor.hr/dokumenti/) .

Uz prijavu na natječaj se prilaže:

životopis,
preslika diplome o završenom odgovarajućem doktorskom studiju ili rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one kandidate koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu,
popis radova te opis znanstvene i stručne djelatnosti,
dokaze o ispunjavanju zakonskih kriterija, kriterija propisanih Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (za radno mjesto pod. 1., 2. i 3.) i kriterija Instituta za oceanografiju i ribarstvo,
dokaz o državljanstvu,
dokaz o upisu u Upisnik znanstvenika – matični broj znanstvenika (za radno mjesto pod 1., 2. i 3.).

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Pozivaju se osobe iz članka 48. stavaka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata da dostave dokaze iz članka 49. stavka 1. istog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju: (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).

Prijave i dokazi o ispunjavanju uvjeta podnose se u elektroničkom obliku u jednom cjelovitom dokumentu u PDF-u na e-adresu: u roku od 30 dana od objave natječaja s obveznom naznakom rednog broja radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja:

Na znanstveno radno mjesto – znanstveni suradnik u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje interdisciplinarne prirodne znanosti, u Laboratoriju za kemijsku oceanografiju i sedimentologiju mora izabrana je dr.sc. Jelena Mandić.

Na znanstveno radno mjesto – znanstveni suradnik u znanstvenom području biotehničkih znanosti, znanstveno polje poljoprivreda, u Laboratoriju za akvakulturu izabrana je dr.sc. Ivana Bušelić Garber.

Na znanstveno radno mjesto – znanstveni suradnik u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo izabran je dr.sc. Damir Ivanković.

Na suradničko radno mjesto – viši asistent u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija, u Laboratoriju za ribarstvenu biologiju i gospodarenje pridnenim i pelagičnim naseljima izabrana je dr.sc. Hana Uvanović.

Institut za oceanografiju i ribarstvo

Novosti

Natječaji
|
16 svibnja, 2024
NATJEČAJ – zapovjednik broda
Natječaj - Stari
|
30 travnja, 2024
NATJEČAJ – Voditelj Jedinice za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete – voditelj ustrojstvene jedinice 4
Natječaj - Stari
|
05 siječnja, 2024
Natječaj
Natječaj - Stari
|
29 prosinca, 2023
Stručni suradnik za podršku projektima