NAZIV PROJEKTA:

Sezonska i prostorna raspodjela gena rezistencije na antibiotike u morskim mikrobnim zajednicama duž trofičkog gradijenta u srednjem Jadranu

TIP PROJEKTA:

Istraživački projekt

INSTITUCIJA VODITELJ PROJEKTA:

Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet

AKRONIM:

ARGAS

TRAJANJE PROJEKTA:

2020.-2024.

FINACIRA:

Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)

Sezonska i prostorna raspodjela gena rezistencije na antibiotike u morskim mikrobnim zajednicama duž trofičkog gradijenta u srednjem Jadranu

Glavni cilj projekta je dati sveobuhvatan pregled prostorne i vremenske distribucije gena koji kodiraju rezistenciju na glavne klase antibiotika, strukturne raznolikosti morskog mikrobioma kao njihovog nositelja i/ili vektora, kao i putova njihove izmjene duž trofičkog gradijenta srednjeg Jadrana.

Kontakt osoba na Institutu za oceanografiju i ribarstvo