Welcome

Welcome! Welcome!

Institute of Oceanography and Fisheries
Šetalište I. Meštrovića 63,
21000 Split;

Contact:
tel:  +(385) (21) 408000
fax: +(385) (21) 358650
phonebook
e-mail: office@izor.hr

Remarks and suggestions You can send to: webmaster@izor.hr

Membership

Marine board logomoongooshttp://efaro.eu/index.html
EuroMarine logoeurogoos

 

Activities Activities
« Back

29. svibnja 2017.

Natječaj

Temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Klasa: 640-02/17-04100047, Urbroj: 533-19-17-0002 od 04. svibnja 2017. a u skladu s člankom 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju Narodne novine, broj 123103, 198103, 105104, 174104, 2107-Odluka USRH,  46107,45109,63111,94113, 139113, 101/14-Odluka i Rješenje USRH i 60/15-Odluka USRH), Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Setalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za izbor na upražnjena sistematizirana znanstvena radna mjesta

 

 

znanstveni savjetnik drugi izbor (trajno) u području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda u

Laboratoriju za ribarstvenu biologiju i gospodarenje pridnenim i pelagičkim naseljima

-jedan (1) izvršitelj / izvršiteljica

 

znanstveni savjetnik drugi izbor (trajno) u području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda u

Laboratoriju za akvakulturu

-jedan (1) izvršitelj / izvršiteljica

 

znanstveni savjetnik- prvi izbor u području prirodnih znanosti, polju biologija u Laboratoriju za

bentos

-jedan (1) izvršitelj / izvršiteljica

 

znanstveni savjetnik - prvi izbor u području prirodnih znanosti polje interdisciplinarne prirodne

znanosti, grana znanost o moru, u Laboratoriju za plankton i toksičnost školjkaša

-jedan (1) izvršitelj / izvršiteljica

 

Pristupnici na natječaj osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, te uvjete za izbor na znanstvena radna mjesta propisane Pravilnikom o uvjetima i postupku za izbor na znanstvena, suradnička i stručna mjesta Instituta za oceanografiju i ribarstvo.

 

Prijavi na natječaj se prilaže:

- životopis

- diploma akademskog stupnja doktora znanosti

- odluka o izboru u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik

- popis radova

 

Prijave s potpunom dokumentacijom podnose se na adresu: Institut za oceanografiju i ribarstvo Setalište Ivana Meštrovića 63, Split, u roku od 30 dana od dana objave natječaja.

 

Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama, Zadarskom listu, na službenoj stranici Instituta za oceanografiju i ribarstvo, te na Euraxess jobs portalu.

 

lnstitut za oceanografrju i ribarstvo, Split