Nastavna djelatnost

Od samog utemeljenja, znanstvena djelatnost Instituta je izrazito multidisciplinarna pa pokriva područja biološke, kemijske i fizičke oceanografije, sedimentologije, ribarstvene biologije i marikulture.

Djelatnici Instituta za oceanografiju i ribarstvo su uključeni u izvođenje nastave na Sveučilišnom odjelu za studije mora Sveučilišta u Splitu, i to na sljedećim sveučilišnim studijskim programima:

  • preddiplomski studij Morsko ribarstvo,
  • preddiplomski studij Biologija i ekologija mora,
  • diplomski studij Morsko ribarstvo,
  • diplomski studij Biologija i ekologija mora.

Morsko ribarstvo

Morsko ribarstvo je složena gospodarska djelatnost, koje je podložno utjecaju različitih biotskih i abiotskih čimbenika, koji uvjetuju njegovo odvijanje i usmjeravaju njegov razvoj i za pravilno gospodarenje i zaštitu obnovljivih bogatstava mora potrebito je o njima voditi računa. Ribe i drugi morski organizmi su, kao objekti ribolova, predmet interesa morskog ribarstva. To su obnovljiva bogatstva mora, koja se nerazumnim i neodgovornim iskorištavanjem, prije svega prekomjernim ulovom i ulovom nedoraslih primjeraka, mogu brzo osiromašiti i devastirati. Kako je razvoj ribolova uvjetovan veličinom biomase namijenjene ulovu i dopuštenom razinom njezina iskorištavanja, tako je razvoj marikulture uvjetovan, prije svega, pogodnošću područja za uzgoj ribe i drugih morskih organizama. Stoga je za pravilno i odgovorno gospodarenje i zaštitu obnovljivih bogatstava mora, razvoj i odvijanje djelatnosti ribolova, uzgoja, očuvanja, prerade i prometa ribe i drugih morskih organizama nužno obrazovati kadrove koji su potrebni za uspješno odvijanje djelatnosti morskog ribarstva. Ti se kadrovi školuju na studiju Morsko ribarstvo, koji je jedini studij u nas koji obrazuje visokostručne kadrove za rad na području morskog ribarstva.

Kako morsko ribarstvo, kao teoretska i primjenjena znanstvena disciplina, obuhvaća metode i djelatnost ulova, uzgoja, prerade i prometa ribe i drugih morskih organizama te metode i djelatnost gospodarenja, zaštite i iskorištavanja živih bogatstava mora, to i preddiplomski studij Morsko ribarstvo, koji obrazuje visokostručne kadrove za rad na tom području, obuhvaća problematiku iz biologije mora i ribarstvene biologije, iskorištavanja, gospodarenja i zaštite obnovljivih bogatstava mora, iskorištavanja ribolovnih alata, ribarskih brodova i ribarskih luka, uzgoja ribe i drugih morskih organizama, tehnologije prerade i očuvanja od kvarenja proizvoda mora, prometa ribe i drugih morskih organizama te ekonomike i organizacije morskog ribarstva. Kako su kadrovi koji se školuju na ovom sveučilišnom studiju rijetki ne samo u nas nego i u europskim razmjerima, zasigurno će imati sve zapaženiju ulogu u upravnim tijelima, koji se bave problematikom morskog ribarstva, u gospodarskim i obrtničkim komorama, u inspekcijskim službama na poslovima ribarske inspekcije, te u tvrtkama koje se bave ulovom, uzgojem, preradom i prometom ribe i drugih morskih organizama, njihovog očuvanja od kvarenja te gospodarenja i zaštite živih bogatstava mora. Potrebe za tim stručnim kadrovima će doći još više do izražaja organiziranjem obalne straže, ali i pristupanjem naše zemlje Europskoj uniji, jer su studiji koji obrazuju kadrove za potrebe morskog ribarstva rijetki.

Preddiplomski studij

Trajanje studija: Nastava na preddiplomskom studiju Morsko ribarstvo traje tri godine, odnosno 6 semestara, i na njemu se stječe najmanje 180 ECTS.

Akademski naziv: Završetkom ovog sveučilišnog preddiplomskog studija se stječe akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) morskog ribarstva.

Kompetencije koje se stječu završetkom studija: Sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica morskog ribarstva ima znanja i osposobljen/a je za rad na stručnim poslovima ulova, uzgoja, prerade i prometa ribe i drugih morskih organizama, njihovog očuvanja od kvarenja, gospodarenja i zaštite živih bogatstava mora, projektiranja i konstruiranja ribolovnih alata, tehnološkog projektiranja pogona prerade i očuvanja proizvoda mora, uzgoja ribe i drugih morskih organizama, izrade tehnoloških zahtjeva za projektiranje i gradnju ribarskih brodova, za rad na stručnim poslovima u znanstvenim i obrazovnim organizacijama koje se bave istraživanjem mora i njegovog živog bogatstva te obrazovanjem ribarskih kadrova u obrtničkim školama, za rad u upravnim tijelima koja se bave problematikom morskog ribarstva, poslovima ribarske inspekcije iz djelatnosti morskog ribarstva, zaštite mora i njegovog živog bogatstva, u gospodarskim i obrtničkim komorama te na svim drugim poslovima, koji se odnose na djelatnost morskog ribarstva i gospodarenja njegovim živim bogatstvima.
Sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica morskog ribarstva je osposobljen/a za nastavak studiranja na diplomskim studijima iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, polje agronomija, biotehnologija i prehrambena tehnologija i znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje biologija.

Voditelj studija

IM
Ivona Mladineo
Docent

Diplomski studij

Diplomski studij Morsko ribarstvo omogućava stručno i znanstveno produbljenje znanja stečenih na preddiplomskom studiju te na taj način predstavlja njegov logičan nastavak na višoj razini obrazovanja. Studij je multidisciplinaran na kojem se na temelju znanja iz biotehničkih i prirodnih znanosti nadograđuju znanja iz specifičnih područja vezanih za problematiku morskog ribarstva, marikulture, gospodarenja živih bogatstava mora i korištenja proizvoda morskog ribarstva. Studij je tako zamišljen da nudi veliki broj specijalističkih izbornih predmeta, na koje otpada oko 36 % od ukupnog broja ECTS bodova, čime se omogućava studentima da kroz izborne predmete sami biraju sadržaje koji ih zanimaju te da prema svojim interesima i potrebama samostalno kreiraju i usmjeravaju svoj studij.

Trajanje studija: Nastava na diplomskom studiju Morsko ribarstvo traje dvije godine, odnosno 4 semestra, i na njemu se stječe najmanje 120 ECTS.

Akademski naziv: Završetkom ovog sveučilišnog diplomskog studija se stječe akademski naziv magistar/magistra // inženjer/inženjerka morskog ribarstva

Kompetencije koje se stječu završetkom studija: Magistar/inženjer morskog ribarstva pored poslova koje može obavljati prvostupnik morskog ribarstva osposobljen je za nastavak školovanja na poslijediplomskim sveučilišnim specijalističkim i doktorskim studijima te za započinjanje bavljenjem znanstvenim i znanstveno-nastavnim radom u znanstvenim ustanovama i na fakultetima koji se bave istraživanjem iz djelatnosti morskog ribarstva i njegovog živog bogatstva i obrazovanjem ribarskih kadrova, kao i za rad na složenijim i zahtjevnijim poslovima iz oblasti morskog ribarstva i ostalih djelatnosti morskog ribarskog gospodarstva, koja uključuju problematiku ulova, uzgoja, prerade i prometa ribe i drugih morskih organizama, njihovog očuvanja od kvarenja, gospodarenja i zaštite živih bogatstava mora i korištenje proizvoda morskog ribarstva.

Voditelj studija

IJ
Ivan Jardas
Redoviti profesor

Biologija i ekologija mora

More je značajno bogatstvo za svaku pomorsku zemlju koje može na različite načine pridonijeti njezinom gospodarskom razvoju i prosperitetu te standardu građana. To se može postići iskorištavanjem njegovih živih i neživih bogatstava, uzgojem riba i drugih morskih organizama, turizmom, pomorstvom i sličnim djelatnostima. Neke od navedenih aktivnosti nisu kompatibilne i jedna drugoj mogu štetiti. Zbog toga su za razvoj svake pomorske zemlje potrebni stručnjaci koji će znati na održiv način iskorištavati more i njegovo živo bogatstvo na dobrobit ljudi i morskih ekosustava.. Taj se zadatak može ostvariti kroz sustavno obrazovanje čiji je temeljni cilj razumjeti i objasniti fizičke, kemijske i biološke procese u moru, predvidjeti promjene u njegovim ekosustavima kao odgovor na različite utjecaje te kontrolirano i održivo iskorištavati morska bogatstva.

To se upravo postiže studijem Biologija i ekologija mora na kojem se obrazuju kadrovi za rad na području biološke oceanografije, koja uključuje široki raspon bioloških istraživanja od raznolikosti morskih organizama do njihovog rasprostranjenja, značajki, međusobnog odnosa i interakcija s morskim okolišem. Zbog sve prisutnijeg problema odlaganja velikog broja štetnih i opasnih tvari u more, te neracionalnog korištenja morskih bogatstava, posebna pozornost ovim studijem pridaje zaštiti ugroženih vrsta i ekološki ugroženih područja. Za razumijevanje čitavog niza bioloških procesa u moru, neophodno je dobro poznavanje funkcioniranja cjelokupnog ekosustava mora, zbog čega je potreban izuzetno visoki stupanj multidisciplinarnosti, a što se programom ovog studija postiže.

Preddiplomski studij

Trajanje studija: Nastava na preddiplomskom studiju Biologija i ekologija mora traje tri godine, odnosno 6 semestara, i na njemu se stječe najmanje 180 ECTS.

Akademski naziv: Završetkom ovog sveučilišnog preddiplomskog studija se stječe akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) biologije i ekologije mora.

Kompetencije koje se stječu završetkom studija: Sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica biologije i ekologije mora je osposobljen/na za stručni rad na fakultetima i znanstvenim ustanovama, za rad u inspekcijskim službama, na poslovima zaštite okoliša, za rad na stručnim poslovima obalne straže, na poslovima monitoringa mora u zavodima za javno zdravstvo i sličnim ustanovama te za rad u nacionalnim parkovima i drugim zaštićenim dijelovima prirode kao i za rad u marikulturi. Znanja koja se stječu na ovom preddiplomskom studiju mogu biti također od važnosti i za niz drugih djelatnosti kao što su građevinarstvo, industrija, urbanizam, prostorno planiranje i energetika.
Stečena znanja na sveučilišnom preddiplomskom studiju Biologija i ekologija mora daju prvostupnicima mogućnost daljnjeg školovanja na diplomskim studijima, budući da se pored nastavka studiranja biologije i ekologije mora, mogu bez teškoća uključiti i u nastavak školovanja na drugim studijima prirodoslovnog i biotehničkog usmjerenja.

Voditelj studija

SMS
Sanja Matić Skoko
Docent

Diplomski studij

Diplomski studij Biologija i ekologija mora je po svom sadržaju izrazito multidisciplinaran. Na ovom se studiju na temelju znanja iz prirodnih znanosti nadograđuju znanja iz specifičnih područja vezanih za problematiku biologije, ekologije i zaštite mora. Interakcije sadržaja studijskih predmeta sa suvremenim znanstvenim spoznajama, koje su uspostavljene već na preddiplomskoj razini, na diplomskom studiju postaju još snažnije i na taj način predstavlja njegov logičan nastavak na višoj razini obrazovanja. Studij je koncipiran na način da nudi veliki broj specijalističkih izbornih predmeta na koje otpada 30% od ukupnog broja ECTS bodova, čime se studentima daje mogućnost samostalnog kreiranje studija i njegovog usmjeravanja shodno svojim interesima i potrebama.

Trajanje studija: Nastava na diplomskom studiju Biologija i ekologija mora traje dvije godine, odnosno 4 semestra, i na njemu se stječe najmanje 120 ECTS.

Akademski naziv: Završetkom ovog sveučilišnog preddiplomskog studija se stječe akademski naziv magistar/magistra biologije i ekologije mora.

Kompetencije koje se stječu završetkom studija: Magistar/magistra biologije i ekologije mora pored poslova koje može obavljati sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica biologije i ekologije mora osposobljen je za nastavak školovanja na poslijediplomskim specijalističkim i sveučilišnim studijima te za početak bavljenja znanstveno-nastavnim i znanstveno-istraživačkim radom na fakultetima i znanstvenim ustanovama. Također je osposobljen za samostalno kreiranje akcija i programa vezanih za problematiku zaštite okoliša od gradske do državne razine, kao i u tvrtkama iz područja upravljanja i zaštite okoliša, s posebnim osvrtom na zaštitu morskog okoliša.

Voditelj studija

Mladen Šolić
Redoviti profesor